תנאי שימוש באתר BG PAINT

 1. מבוא
  • חברת בי ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ ח.פ. 514291418 (להלן: "BG") תפרסם במהלך תקופת פעילות האתר, כהגדרתה להלן, מודעות אשר יפנו לאתר האינטרנט של BG Paint (להלן: "הפעילות") באמצעות הפניה מקושרת לכתובת:

 https://www.bg-paint.co.il/:"האתר").

 1. תוקף האתר
  • המשתמש יכול לרכוש את המוצרים המוצעים באתר החל מיום 22.03.2020 ועד ליום 02.04.2020 להלן: "תקופת פעילות האתר").
  • למען הסר ספק, לאחר תום תקופת פעילות האתר, לא ניתן יהיה לרכוש את המוצרים ישירות מBG.

 

 1. הזכאים לרכוש מוצרים באמצעות דף האתר
  • המשתמש הינו כל אדם אשר נכנס לאתר ומבצע בו שימוש (לעיל ולהלן: "המשתמש"). המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר ובשירותים הניתנים בו אם הוא ממלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   • המשתמש הינו בגיר (מעל גיל 18) הכשיר לבצע פעולות משפטיות ובבעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
   • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ובעל אמצעי התקשרות בישראל (טלפון נייח ו/או טלפון נייד)
   • המשתמש ממלא אחר כלל הוראות תנאי שימוש אלה.
  • למען הסר ספק, מובהר כי BG רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לרכישת מוצרים באמצעות האתר, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות להוראות תנאי שימוש אלו ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש BG תהיה רשאית להתנות את האפשרות לרכישת המוצרים בהמצאת פרטים ו/או מסמכים מזהים בעניינו של משתמש ו/או לסרב למכור מוצר למי מהמשתמשים והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של BG ו/או חברת האשראי.
  • BG תהיה רשאית להתנות בכל עת את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 

 1. המוצרים ואופן הרכישה
  • האתר עשוי להציע למשתמשים רכישתם של מוצר/ים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות שונות (לעיל ולהלן: "המוצרים"), העשויים להשתנות מעת לעת, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של BG. מובהר בזאת כי BG רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מהמוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לעדכן מעת לעת את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.
  • למען הסר ספק, המחירים המתפרסמים באתר אינם מהווים מחירים מוזלים ו/או מחירי מבצע ו/או מחיר מיוחד כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 (להלן: "החוק").
  • האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים בטרם רכישת מוצרים חלה על המשתמשים בלבד.
  • המשתמש יבדוק את המוצרים מיד עם קבלתם ויודיע לBG אם מוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מתיאורו באתר.
  • כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ ודמי משלוח. החברה תספק מוצרים בשטח ישראל (להוציא שטחים מעבר לקו הירוק) שבין חיפה לבאר שבע ושומרת לעצמה את הזכות לשנות את שטח האספקה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. על המשתמש לוודא כי המשלוח מסופק לאזור מגוריו בטרם ביצוע העסקה. .
  • על אף האמור בסעיף‏ 2.1 לעיל, פעילות האתר תערך בתקופת הפעילות או עד גמר המלאי (כמפורט באתר) לפי המוקדם מבין השניים. היה ולאחר חיוב כרטיס האשראי של המשתמש התברר לBG כי מוצר כלשהו אזל מהמלאי, תזכה BG את המשתמש בגין המוצר החסר והוא לא יחויב בגין המוצר כאמור. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגד BG בגין מוצרים שאזלו מהמלאי.
  • מובהר כי האתר משמש למטרת רכישת המוצרים בלבד, יחד עם זאת BG שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או לעדכן את האתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מחירי המוצרים המוצעים באתר תקפים לרכישה באמצעות האתר ובאמצעות רכישה טלפונית במספר: 052-2495303, מענה טלפוני יינתן בין הימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00.
 1. הזמנת מוצרים ואופן הטיפול בהזמנה
  • לצורך הזמנת המוצרים, יבחר המשתמש את המוצרים אותם ירצה לרכוש ויעבור וילחץ על כפתור "קנה עכשיו".
  • על מנת לבצע את הרכישה, נדרש כל משתמש למלא באופן מלא ומדויק את הפרטים אשר יידרשו ממנו לעניין זה ובכלל זה פרטי זיהוי ופרטי אמצעי תשלום של המשתמש. יובהר כי, מתן השירות כפוף להשלמה מלאה ונכונה של הפרטים כאמור לעיל.
  • החיוב יתבצע באמצעות אמצעי התשלום שהוזן על ידי המשתמש כאמור בסעיף ‏5.2 לעיל והתשלום יבוצע בתשלום אחד באמצעות חברת פלאכארד בע"מ (לעיל ולהלן: "חברת האשראי") עמה התקשרה BG בהסכם לסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב. יובהר כי האתר אינו מכבד כרטיסי אשראי מסוג "אמריקן אקספרס".
  • הזמנת המוצרים כפופה לאישור הפעולה על ידי חברת האשראי. מובהר בזאת כי ללא קבלת אישור חברת האשראי לא ניתן יהיה לאשר את הזמנת המוצרים ו/או לספק אותם למשתמש.
  • BG תשלח אישור בדואר אלקטרוני, אשר הוזן על ידי המשתמש על ביצוע הרכישה לאחר סיום הליך ביצוע ההזמנה במלואו.
  • יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את BG. רישומי המחשב של BG, יהוו ראיה חלוטה לאמור בהם.
  • ביצוע פעולת תשלום באתר, יעשה ע"י בעל כרטיס האשראי. כל עסקה תדרוש אישור מקדים של חברת האשראי לצורך השלמת הרכישה. למען הסר ספק, ללא אישור חברת האשראי העסקה לא תושלם והמוצר לא יסופק למשתמש.
  • החשבונית אשר הונפקה על ידי BG תצורף למוצר ולתעודת המשלוח ותגיע לכתובת המשתמש כפי שהוזנה על ידו.
  • במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברות האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי העסקה אושרה או נדחתה. לצורך השלמת הרכישה, יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של החברה בטלפון 052-2495303 תוך יום עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ובכפוף לעמידה בהוראות תנאי שימוש אלה.
  • בקשה של משתמש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי BG על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת האשראי (ככל שתאושר על ידי חברת האשראי) והמשתמש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.
 1. תקלות
  • BG משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו. אולם, על אף מאמצי BG, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת BG או שלא מרצונה. המשתמש מוותר בזאת מראש על כל טענה כנגד BG באשר לתקלות תקשורת ולאי היכולת לרכוש מוצרים באמצעות האתר.
  • בכל מקרה של תקלה באתר ניתן יהיה לרכוש מוצרים באמצעות המענה הטלפוני כמפורט בסעיף ‎‎4.7 לעיל.
  • המשתמש ידווח לBG על כל תקלה באתר אל מספר הטלפון 08-6874326 (להלן: "הודעה על תקלה"). בכפוף לזמינות, BG תטפל בתקלה בהקדם האפשרי.
 1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים
  • המשתמש יהיה רשאי להחליף או להחזיר מוצר בהתאם להוראות החוק  אשר עיקריו יובאו להלן ולכל חוק אחר החל בעניין (וזאת למען הנוחות ומבלי להחיל סטנדרט שונה מזה החל מכוח החוק באשר לביטול עסקת מכר מרחוק).
  • המשתמש יהיה רשאי לבטל את הזמנת המוצרים ממועד עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצרים או ממועד קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר) ובלבד שבמידה וקיבל את המוצר לידיו ידאג להחזיר את המוצר לידי BG, על ידי על ידי שליחת הודעת ביטול אשר תכלול את שמו המלא של המשתמש, מספר ת.ז ואת מספר ההזמנה כפי שנשלחה אליו באישור ההזמנה (להלן: "הודעת הביטול").
  • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏‎7.2 לעיל, בעסקה שנעשתה עם משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, יהיה רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר) באמצעו מסירת הודעת ביטול.
  • הודעת הביטול תישלח אל BG באחת הדרכים המפורטות להלן:

בדואר אלקטרוני:info@b-gtech.com;

https://www.bg-paint.co.il/

                באמצעות לחצן "צור קשר" הממוקם בתחתית דף הבית.

 1. ביטול העסקה על ידי BG
  • מבלי לגרוע מהוראות תנאי שימוש אלה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה BG רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, גם במקרה בו נשלח אישור על ביצוע ההזמנה למשתמש. התקשרות שבוטלה לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד BG:
   • אם הופרה הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה;
   • אם בוצע על ידי המשתמש מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע בBG ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי BG;
   • במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה;
   • במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון שאינו בשליטת BG;
   • במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת האשראי.
   • במקרה בו קיים חשש כי הרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי המשתמש או מי מטעמו;
   • אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני ביצוע הרכישה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, BG תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • במקרה של ביטול העסקה בהתאם לכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף ‏‎8.1 לעיל על ידי BG לאחר שנגבה תשלום מהמשתמש תשיב BG את התמורה שנגבתה ללא דמי ביטול ולא יאוחר מ7 ימים לאחר הביטול כאמור. יובהר כי המשתמש לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או שיפוי בגין ביטול העסקה על ידי BG.
 1. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
  • אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להבטיח שההזמנה תגיע במהירות, ובהתאם לסל המוצרים שעודכן בעת הרכישה. יחד עם זאת, עשויות להתרחש טעויות אנוש בעת ליקוט פריטים להזמנה וטיפול במשלוח.
  • BG תספק את המוצרים שהוזמנו על ידי המשתמש לכתובת המשתמש כפי שהוזנה על ידו בתוך 10 ימי עסקים לאחר השלמת ההזמנה וקבלת אישור על כך בדואר האלקטרוני של המשתמש. יש לקחת בחשבון כי זמני המשלוחים עלולים להתארך מעבר למצוין בסעיף זה בהתאם לאילוצים ו/או בהתאם להגבלות ו/או החלטות שאינן תלויות בBG.
  • המשלוחים יתבצעו לאזור האספקה כהגדרתו בסעיף ‏4.5 לעיל, שאליהם מגיעה BG. כאמור BG שורת לעצמה את האפשרות לשנות ו/או לקבוע מחדש את אזורי האספקה מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
  • יובהר כי החברה אינה מתחייבת למועד אספקה ולא תהיה אחראית לאיחורים באספקה.
  • במידה ויתברר כי BG אינה יכולה לספק את המוצר למשתמש בכתובת שמסר מכל סיבה שהיא, תהיה BG רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד, ותשיב למשתמש את התמורה ששולמה או תבטל את חיוב כרטיס האשראי, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
 1. קישורים
  • האתר עלול לכלול הפניות וקישורים לאתרים אחרים כלשהם. BG אינה בודקת אתרים אלו, אינה אחראית לאמור בהם ואינה מציגה מצג כלשהו באשר לנכונותם והתאמתם של האתרים. כמו כן BG אינה אחראית לכל הפרת דין שיבצעו אותם אתרים מקושרים.
  • הכניסה לאתר מקושר הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש. BG אינה אחראית ולא תישא באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שבוחר להיכנס לאתר מקושר או לנזק שיגרם לצד שלישי כלשהו. הבחירה להיכנס לאתר המקושר היא בחירת המשתמש, וכל הסיכונים הנובעים מכך מוטלים אך ורק על המשתמש.
 1. קנין רוחני
  • האתר והתכנים המוצגים במסגרתו, זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, הסודות המסחריים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקבצים, הקודים, הצעות העבודה, התמונות וסימני המסחר המוצגים באתר (להלן: "התכנים"), שייכים לBG ו/או לצד שלישי אשר התיר לה את השימוש בהם, והם מוגנים על ידי החקיקה הישראלית והבינלאומית הרלוונטית.
  • אין בתכנים המוצגים באתר ו/או באמור בתכנים אלו, במפורש ו/או במשתמע, מכוח השתק ו/או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים במסגרת התכנים המוצגים באתר ללא ההסכמה מראש בכתב של BG.
  • אין להפיץ, להעתיק, ו/או לשכפל את התכנים המוצגים באתר או חלקים מהם, ללא אישור מראש ובכתב מBG.
  • אין לעשות שימוש בלוגו של BG, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של BG ללא אישור מראש ובכתב מBG.
 1. אחריות
  • השימוש באתר ובתכניו הינו "כפי שהוא" ("AS IS") על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות לכל סיכון ו/או נזק ו/או הוצאה, בין ישירים ובין עקיפים, אשר עשויים להיגרם ו/או אשר יגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכני באתר ו/או השירותים, כולם או חלקם, כולל, בין היתר, כל החלטה שהמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות והשימושיות של התוכן, מוטלת עליו בלבד. בכפוף למגבלות החלות בדין, המשתמש פוטר את BG מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם לו, במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מרכישת המוצרים.
  • BG תישא באחריות על פי דין למוצרים שיוצרו וסופקו על ידה.  
  • בכל מקרה ובכפוף לדין, גבול האחריות של BG לא יעלה על סך התמורה ששולמה לBG בגין רכישת המוצרים ובכל מקרה BG לא תהא אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  • BG תעשה כמיטב יכולתה לספק איכותיים במועד המבוקש אם, כאמור לעיל, המשתמש סבור כי המוצר שרכש באמצעות האתר לוקה בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 08-6874326 או באמצעות הדוא"ל info@b-gtech.com, וBG תטפל בפנייה בהקדם האפשרי.
  • על אף האמור לעיל BG אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי המשתמש ו/או כל אדם אחר במוצר שסופק על ידי BG שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או BG המצורפות לכל אחד מהמוצרים מתוצרתה.
 1. פרטיות

             כל האמור במדיניות הפרטיות יחשב כחלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

 1. מסירת פרטים וסודיות
  • BG מתחייבת לעשות ככל שביכולתה תוך שימוש באמצעים סבירים ומקובלים לשמור על סודיות פרטי המשתמשים שנמסרו בעת ביצוע פעולות באתר.
  • המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים שיוזנו על ידו באתר יהיו נכונים אמיתיים ומדויקים. חל איסור על המשתמש להזין לאתר ולצורך הזמנת המוצרים פרטים של אדם אחר ללא הסכמתו.
 1. סמכות שיפוט
  • על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  • לבתי המשפט של העיר תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים בקשר עם תנאי שימוש אלה.
 1. שונות
  • BG תהיה רשאית בכל עת לפעול בלא כל הגבלה לשם מילוי דרישת כל רשות מוסמכת, מבלי שהדבר יחשב כפגיעה במשתמש בדרך כלשהי, לרבות מסירת כל פרט שנדרש על ידי רשות מוסמכת שכזו.
  • תנאי שימוש אלו יחד עם מדיניות הפרטיות וכל מסמך משפטי מחייב אחר הנכלל באתר, דוגמת הנוהל עם החברות המסחריות) מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש וBG בהקשר עם אתר זה, ומחליפים כל תקשורת ו/או הצעה קודמת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש וBG ביחס לאתר.
  • פניות לBG בכל שאלה בנוגע לשירות ישלחו בטלפון: 08-6874326 או בכתובת דוא"ל info@b-gtech.com.