מסמך גילוי

שם ספק המוצרים: בי ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ ח.פ. 514291418 (להלן: "החברה") מקיבוץ בית גוברין דואר נע לכיש דרום 79370.

המוצרים: המוצרים שיסופקו למשתמש יהיו בהתאם להזמנתו כמפורט במייל אישור העסקה שנשלח לכתובת דוא"ל של המשתמש הכולל, בין היתר, את תנאי התשלום של העסקה כפי שהוסכמו על ידי הצדדים. שם היצרן וארץ ייצור המוצרים שהוזמנו על ידי המשתמש יפורטו בנספח א' למסמך גילוי זה.

מועד אספקת המוצר: אספקת המוצר תתבצע על ידי החברה ומועד האספקה יהיה בתוך 10 ימי עסקים לאחר השלמת ההזמנה וקבלת אישור על כך בדואר האלקטרוני של המשתמש. יש לקחת בחשבון כי זמני המשלוחים עלולים להתארך מעבר למצוין בסעיף זה בהתאם לאילוצים ו/או בהתאם להגבלות ו/או החלטות שאינן תלויות בBG.

1. אחריות
1.1. השימוש באתר ובתכניו הינו "כפי שהוא" ("AS IS") על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות לכל סיכון ו/או נזק ו/או הוצאה, בין ישירים ובין עקיפים, אשר עשויים להיגרם ו/או אשר יגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכני באתר ו/או השירותים, כולם או חלקם, כולל, בין היתר, כל החלטה שהמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות והשימושיות של התוכן, מוטלת עליו בלבד. בכפוף למגבלות החלות בדין, המשתמש פוטר את BG מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם לו, במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מרכישת המוצרים.
1.2. BG תישא באחריות על פי דין למוצרים שיוצרו וסופקו על ידה.
1.3. בכל מקרה ובכפוף לדין, גבול האחריות של BG לא יעלה על סך התמורה ששולמה לBG בגין רכישת המוצרים ובכל מקרה BG לא תהא אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
1.4. BG תעשה כמיטב יכולתה לספק איכותיים במועד המבוקש אם, כאמור לעיל, המשתמש סבור כי המוצר שרכש באמצעות האתר לוקה בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 08-6874326 או באמצעות הדוא"ל info@b-gtech.com, וBG תטפל בפנייה בהקדם האפשרי.
1.5. על אף האמור לעיל BG אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי המשתמש ו/או כל אדם אחר במוצר שסופק על ידי BG שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או BG המצורפות לכל אחד מהמוצרים מתוצרתה.

2. אופן ביטול העסקה והחזרת מוצרים
2.1. המשתמש יהיה רשאי להחליף או להחזיר מוצר בהתאם להוראות החוק אשר עיקריו יובאו להלן ולכל חוק אחר החל בעניין (וזאת למען הנוחות ומבלי להחיל סטנדרט שונה מזה החל מכוח החוק באשר לביטול עסקת מכר מרחוק).
2.2. המשתמש יהיה רשאי לבטל את הזמנת המוצרים ממועד עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצרים או ממועד קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר) ובלבד שבמידה וקיבל את המוצר לידיו ידאג להחזיר את המוצר לידי BG, על ידי על ידי שליחת הודעת ביטול אשר תכלול את שמו המלא של המשתמש, מספר ת.ז ואת מספר ההזמנה כפי שנשלחה אליו באישור ההזמנה (להלן: "הודעת הביטול").
2.3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏2.2 לעיל, בעסקה שנעשתה עם משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, יהיה רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר) באמצעו מסירת הודעת ביטול.
2.4. הודעת הביטול תישלח אל BG באחת הדרכים המפורטות להלן:

2.4.1. בטלפון: 08-6874236 בימים א' - ה' בין השעות: 8:00-17:00;

2.4.2. בדואר אלקטרוני:info@b-gtech.com;

2.4.3. בדואר רשום לכתובת: קיבוץ בית גוברין דואר נע לכיש דרום 79370.

2.4.4. באתר שכתובתו :
https://www.bg-paint.co.il/land2020/
באמצעות לחצן "צור קשר" הממוקם בתחתית דף הבית.

2.5. נשלחה הודעת ביטול, BG שומרת לעצמה את האפשרות ליצור קשר טלפוני עם המשתמש על מנת לאמת עמו את ביטול ההזמנה.
2.6. במקרה של ביטול כאמור, על המשתמש להחזיר לBG את המוצרים לכתובת BG כמפורט בסעיף ‏2.4.3 לעיל וBG תזכה את המשתמש בסכום התמורה ששולמה על ידו בגין המוצרים בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעת הביטול והכל בתנאי שהמשתמש החזיר המוצרים באריזתם המקורית כשהם אינם פגומים ולא נעשה בהם שימוש כלשהו (למען הסר ספק, לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים לאחר שנפתחו על ידי המשתמש).
2.7. BG תהיה רשאית לנכות מסכום ההחזר הכספי כאמור בסעיף ‏2.5 לעיל דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
2.8. ביטל המשתמש את העסקה בעקבות פגם במוצר ו/או עקב אי התאמה ו/או עקב אי אספקת המוצרים במועד שנקבע לכך אזי, יהיה רשאי המשתמש לבטל את העסקה באמצעות הודעת ביטול. במקרה בו קיבל המשתמש את המוצרים BG תתאם עם המשתמש את מועד איסוף המוצרים, תשיב את התמורה ששולמה בגין אותם מוצרים למשתמש ולא יאוחר מ-7 ימים מיום קבלת הודעת הביטול ולא תגבה בגין הביטול דמי ביטול כלשהם. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך שBG תעביר את פרטיו ופרטי תלונתו ליצרן ו/או הספק של אותו מוצר פגום לכאורה.

*מובהר למשתמש, כי מסמך זה הינו "מסמך גילוי" בלבד ואינו מהווה תחליף לקריאת תנאי השימוש באתר והחברה אינה ולא תהא אחראית לכל היבט הקשור לתנאי השימוש באתר ואינו מוזכר באופן מפורש במסמך גילוי זה.בברכה,
בי ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ

נספח א'

גלון צבע/ דלי צבע בי.ג'י. קריל מיוצר על ידי בי.ג'י. (ישראל) טכנולוגיות בע"מ ארץ ייצור ישראל.
גלון שפכטל בי.ג'י. שפכטל בונד מיוצר על ידי בי.ג'י. (ישראל) טכנולוגיות בע"מ ארץ ייצור ישראל.
גלון סיד בי.ג'י. סיד סופר מיוצר על ידי י בי.ג'י. (ישראל) טכנולוגיות בע"מ ארץ ייצור ישראל.
רולר צביעה + מגש ארץ ייצור סין.
מברשת צבע ארץ ייצור סין.
שפכטל ידית עץ ארץ ייצור סין.
נייר זכוכית ארץ ייצור סין.
מסקינטייפ ארץ ייצור סין.